Regulamin płatności online

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów do Szkoły za pośrednictwem strony internetowej.

Szkoła jogi – Yoga Centrum Łódź S.C.J.Motyl, B.Waszczykowska               

Firma – Yoga Centrum Łódź S.C.J.Motyl, B.Waszczykowska, ul. Orla 13, 90-317 Łódź

Dane rejestrowe – NIP 7272683324     REGON  100229700

Strona internetowa – https://yogacentrum.systemate.pl/

Karnety – karnety do szkoły jogi przedstawione w ofercie szkoły dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.

Kupujący – osoba , która dokonała zakupu on-line.

 1. Sprzedaż karnetów prowadzi Firma 
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
  1. Zarejestrowania się na stronie internetowej  https://yogacentrum.systemate.pl/poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail
  2. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
  3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu TPay,
  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu TPay.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy .  Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją  jego treści.
 4. Kupujący ma możliwość płatności online przez system TPay.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego TPay.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.
 8. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez TPay.
 9. Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty TPay). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie TPay i wpływie środków na rachunek TPay.
 10. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karnetu w siedzibie szkoły. Po zaewidencjonowaniu wpłaty zostanie przygotowany karnet z wybraną przez Kupującego opcją. Karnet odebrać można w recepcji Szkoły.
 11. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w recepcji obiektu. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres yoga@yoga.net.pl , podając dane do faktury VAT, lub zgłosić osobiście w recepcji klubu. Faktura zostanie przygotowana i gotowa do odbioru w recepcji klubu.
 12. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Szkoły.
 13. Szkoła zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 15. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 16. Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres yoga@yoga.net.pl
 17. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
  2. datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  3. opis przedmiotu reklamacji.
 18. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 19. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
 20. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Szkołę.