Regulamin

REGULAMIN YOGA CENTRUM ŁÓDŹ

§ 1. Karnety i opłaty

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami, a także osoby korzystające z kart Multisport Plus systemu Benefitsytems, FitProfit, FitSport  systemu Vanity Style oraz Medicoversport.
2. W celu rezerwacji miejsca należy wykupić karnet oraz zarezerwować miejsce przez panel SYSTEMATE ( link dostępny jest na  stronie www.yoga.net.pl w zakładce GRAFIK|CENNIK). W przypadku niespodziewanej sytuacji uniemożliwiającej przyjście na zajęcia Uczeń jest ZOBOWIĄZANY do anulowania miejsca przez link otrzymany w mailu rezerwacyjnym.
3. Minimalny karnet to 4 wejścia – niezależnie od daty zakupu pozostaje on do wykorzystania przez 30 dni od momentu jego zakupu.
4. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
5. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia. Aktualny karnet/kartę Multisport, FitProfit, FitSport lub MEDICOVERSPORT należy przedstawić w Biurze przed każdymi zajęciami wraz z dokumentem tożsamości.
6.Karnet otwarty uprawnia do wejścia na dowolne zajęcia prowadzone w szkole Yoga Centrum Łódź. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi.
7. Istnieje możliwość  przeniesienia wykupionego karnetu na kolejny miesiąc tylko i wyłącznie z przyczyn losowych: poważnych problemów zdrowotnych, operacji, niezaplanowanych pobytów w szpitalu itp., po uprzednim zgłoszeniu takiej sytuacji do właścicielek szkoły Beaty Waszczykowskiej lub Jolanty Motyl.
8. Karnet jest dowodem wpłaty.
9. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
10. Centrum Yogi ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym klientów.

§ 1.1. System zniżek do karnetów

1. Zniżki przysługują osobom o statusie EMERYTA/RENCISTY oraz UCZNIA/STUDENTA z odpowiednim dokumentem potwierdzającym ww status, przedstawionym w recepcji w momencie wejścia na zajęcia. Zniżka wynosi 10% od regularnej ceny karnetu standardowego.

2. Zniżki nie obejmują promocyjnej ceny karnetów dla Seniorów.

§ 1.2. Korzystanie z kart Multisport Plus, FitProfit, FitSport, Medicoversport.

1. Centrum Yogi honoruje karty Multisport Plus systemu Benefitsystems, karty FitProfit, FitSport systemu Vanity Style oraz Medicoversport.
2. Na zajęcia może wejść osoba, na którą została wydana karta, po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości lub za pomocą SMS oraz uiszczenia  DOPŁATY  SANITARNEJ wg obowiązujących aktualnie stawek ( do wglądu w recepcji szkoły). Z obowiązku opłaty sanitarnej zwolnieni są użytkownicy kart FitProfit i FitSport systemu Vanity Style.
3. Klienci Benefitsytems, Vanity Style oraz Medicoversport obowiązani są okazać kartę oraz/lub złożyć podpis przed każdymi zajęciami, na które wchodzą.
4. Klienci, korzystający z kart Multisport Plus, FitProfit, FitSport i Medicoversport mogą uczęszczać do grup otwartych w danym miesiącu kalendarzowym po uprzednim zarezerwowaniu miejsca w panelu SYSTEMATE ( link dostępny jest na stronie www.yoga.net.pl w zakładce GRAFIK\CENNIK).

§2. Korzystanie z usług YOGA CENTRUM ŁÓDŹ

1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo:
a) korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
b) używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, paski, klocki i liny,
c) używać na sali ćwiczeń własnej maty,
d) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.
2. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.
3. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
4. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i  instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
5. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
6. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie  zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel mma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
7. Klient zobowiązany jest:
a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
b) stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły.
c) zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w biurze Centrum wszystkie wartościowe przedmioty.
Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
d) wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
e) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły.
g) niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły.
h) do przestrzegania Regulaminu.
8. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu  na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.

§3. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi.
2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren szkoły.
3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp.
4. Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18.07.2002 o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) wyrażam zgodę na przesyłanie na adres poczty elektronicznej informacji handlowych, dotyczących  produktów lub usług Centrum Yogi.
(Firma Centrum Yogi nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych innym osobom i firmom. Dane, znajdujące się w bazie klientów Centrum Yogi przetwarzane są wyłącznie do celów promocji produktów lub usług.)