Regulamin

REGULAMIN YOGA CENTRUM ŁÓDŹ
§ 1. Karnety i opłaty
1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami, a także osoby korzystające z kart Multisport systemu Benefit, FitProfit systemu Vanity Style oraz OK System.
2. W celu rezerwacji miejsca należy wykupić karnet. Centrum Yogi nie dokonuje zapisów mailowych lub telefonicznych.
3. Minimalny karnet to 4 wejścia – niezależnie od daty zakupu pozostają one do wykorzystania do końca miesiąca kalendarzowego.
4. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
5. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia. Aktualny karnet/kartę Multisport, FitProfit lub OK SYSTEM należy oddać w Biurze przed każdymi zajęciami. Po zakończeniu zajęć karnety i karty są zwracane.
6.Karnet otwarty uprawnia do wejścia na dowolne zajęcia prowadzone w szkole Yoga Centrum Łódź. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi.
7. W razie nieobecności istnieje możliwość odrabiania zajęć w innym terminie, do końca bieżącego miesiąca kalendarzowego.
8. Istnieje możliwość rezygnacji z karnetu lub jego przeniesienia na kolejny miesiąc tylko i wyłącznie z przyczyn losowych: poważnych problemów zdrowotnych, operacji, niezaplanowanych pobytów w szpitalu itp. W przypadku r rezygnacji z ważnego karnetu Yoga Centrum Łódź dokona zwrotu opłaty za karnet, pomniejszonej o koszt zajęć, które odbyły się do momentu zgłoszenia rezygnacji. Istnieje możliwość przepisania karnetu na kolejny miesiąc kalendarzowy (w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące).
9. Karnet jest dowodem wpłaty.
10. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
11. Centrum Yogi ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym klientów.
§ 1.1. System zniżek do karnetów
1. Klienci mogą zbierać następujące zniżki: 10% uczniowska/studencka, 10% rodzinna – dla każdego członka rodziny, 20% za ciągłość – po 6 miesiącach nieprzerwanej praktyki (przy 7 karnecie). Maksymalna suma zniżek – 20%.
2. Zniżki nie obejmują promocyjnej ceny karnetów dla Seniorów.
3. Jeśli ciągłość wykupywania karnetów zostanie przerwana, klient traci wszystkie zniżki.
§ 1.2. Korzystanie z kart Multisport i FitProfit
1. Centrum Yogi honoruje karty Multisport systemu Benefit, karty FitProfit systemu Vanity Style oraz OK System.
2. Na zajęcia może wejść osoba, na którą została wydana karta, po uprzednim okazaniu dowodu osobistego lub za pomocą czytnika biometrycznego ( ewentualnie SMS).
3. Klienci Benefitu, Vanity Style zoraz PK System obowiązani są okazać kartę oraz/lub złożyć podpis przed każdymi zajęciami, na które wchodzą.
4. Nie dokonujemy rezerwacji na grupy. Klienci, korzystający z kart Multisport , FitProfit i PK System mogą uczęszczać do grup otwartych w danym miesiącu kalendarzowym.
§2. Korzystanie z usług YOGA CENTRUM ŁÓDŹ
1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo:
a) korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
b) używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, paski, klocki i liny,
c) używać na sali ćwiczeń własnej maty,
d) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.
2. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.
3. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
4. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i  instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
5. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
6. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie  zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel mma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
7. Klient zobowiązany jest:
a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
b) stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły.
c) zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w biurze Centrum wszystkie wartościowe przedmioty.
Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
d) wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
e) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły.
g) niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły.
h) do przestrzegania Regulaminu.
8. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu  na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.
§3. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi.
2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren szkoły.
3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp.
4. Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18.07.2002 o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) wyrażam zgodę na przesyłanie na adres poczty elektronicznej informacji handlowych, dotyczących  produktów lub usług Centrum Yogi.
(Firma Centrum Yogi nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych innym osobom i firmom. Dane, znajdujące się w bazie klientów Centrum Yogi przetwarzane są wyłącznie do celów promocji produktów lub usług.)